Optimizacijske metode - Modeliranje nakupa z razvažanjem!?

☕️☕️ 10 min read

Optimizacijske Metode DN2

Naloga 1

V športni trgovini morajo nabaviti pet različnih tipov teniških loparjev. Trgovci imajo omejitev proizvodnje loparjev, prav tako pa noben od dobaviteljev ne more dobaviti več kot 100 loparjev tipa 1.

ProizvajalecTip:12345 ProizvodnjaPotreba300200150500400A60011141796B50012131874C30010141985D400131116107\begin{array}{} \text{Proizvajalec} & \text{Tip:} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 &\\ & \text{ Proizvodnja} \downarrow \text{Potreba} \rightarrow & 300 & 200 & 150 & 500 & 400 &\\ \text{A} & 600 & 11 & 14 & 17 & 9 & 6 &\\ \text{B} & 500 & 12 & 13 & 18 & 7 & 4 &\\ \text{C} & 300 & 10 & 14 & 19 & 8 & 5 &\\ \text{D} & 400 & 13 & 11 & 16 & 10 & 7 &\\ \end{array}
maxtp.p.Atb t0inmintp.p.Atb t0\begin{array}{} \text{max} & {t} \quad &\\ \text{p.p.} & A't \leq b' &\\ &\ t \geq 0 \end{array}\\ \textrm{in} \\ \begin{array}{} \text{min} & {t} \quad &\\ \text{p.p.} & A't \leq b' &\\ &\ t \geq 0 \end{array}

Problem lahko predstavimo kot problem najcenejšega razvoza z omejitvami. Vozlišča bodo sestavljena iz proizvajalcev in tipov loparjev (dvodelni graf), povezave pa bodo povezovale vse proizvajalce z vsemi tipi loparjev. Opazimo, da je vsota proizvodnje enaka 600+500+300+400=1800600+500+300+400=1800, poraba pa le 300+200+150+500+400=1550300+200+150+500+400=1550, torej bomo morali dodati tudi smetišče, ki bo potrebovalo še 250250 odvečnih loparjev. Povezave do smetišča ne bodo imele omejitve in cene. Vozlišča VV in povezave EE definiramo na sledeč način:

D={A,B,C,D}// dobaviteljiT={1,2,3,4,5}// tipiV=D   T  {S}// dodamo sˇe smetisˇcˇeE={eij  iD,jT{S}}D= \{A, B, C,D\} \quad \text{// dobavitelji} \newline T = \{1,2,3,4,5\} \quad \text{// tipi} \\\\ V = D\ \cup \ \ T\ \cup \ \{ S \} \quad \text{// dodamo še smetišče} \\ E = \{e_{ij} \ | \ i \in D, j \in T\cup \{S\}\} \\

Cene povezav preberemo iz tabele. Ker so vse vrednosti dobički, jih bomo obravnavali kot negativne cene.

Naloga1_Graf1

Sedaj lahko problem rešimo kot linearni program, pri katerem minimiziramo kriterijsko funkcijo, kjer skalarno pomnožimo vektorja prenesenih loparjev po povezavi z vektorjem cen prenašanja po povezavi. Pogoji optimalne rešitve so, da so povezave A1,,D1A1, …, D1 manjše ali enake 100100, in vsi vnosi celoštevilski. Veljati morajo tudi Kirchhoffi zakoni za vsa vozlišča:

Dobavitelj_A_izvoz: - Povezava_A1 - Povezava_A2 - Povezava_A3 - Povezava_A4 - Povezava_A5 - Povezava_AS = -600
Dobavitelj_B_izvoz: - Povezava_B1 - Povezava_B2 - Povezava_B3 - Povezava_B4 - Povezava_B5 - Povezava_BS = -500
Dobavitelj_C_izvoz: - Povezava_C1 - Povezava_C2 - Povezava_C3 - Povezava_C4 - Povezava_C5 - Povezava_CS = -300
Dobavitelj_D_izvoz: - Povezava_D1 - Povezava_D2 - Povezava_D3 - Povezava_D4 - Povezava_D5 - Povezava_DS = -400
Lopar_1_dovoz: Povezava_A1 + Povezava_B1 + Povezava_C1 + Povezava_D1 = 300
Lopar_2_dovoz: Povezava_A2 + Povezava_B2 + Povezava_C2 + Povezava_D2 = 200
Lopar_3_dovoz: Povezava_A3 + Povezava_B3 + Povezava_C3 + Povezava_D3 = 150
Lopar_4_dovoz: Povezava_A4 + Povezava_B4 + Povezava_C4 + Povezava_D4 = 500
Lopar_5_dovoz: Povezava_A5 + Povezava_B5 + Povezava_C5 + Povezava_D5 = 400
Smetisce_dovoz: Povezava_AS + Povezava_BS + Povezava_CS + Povezava_DS = 250

Linearni program lahko rešimo z računalnikom in odčitamo optimalno rešitev in optimalno vrednost.

Naloga1_Graf3
Od A dobavimo 100 loparjev tipa 1. (Dobicek: 1100)
Od A dobavimo 200 loparjev tipa 4. (Dobicek: 1800)
Od A dobavimo 300 loparjev tipa 5. (Dobicek: 1800)
Od B dobavimo 100 loparjev tipa 1. (Dobicek: 1200)
Od B dobavimo 50 loparjev tipa 2. (Dobicek: 650)
Od B dobavimo 100 loparjev tipa 5. (Dobicek: 400)
Od C dobavimo 150 loparjev tipa 2. (Dobicek: 2100)
Od C dobavimo 150 loparjev tipa 3. (Dobicek: 2850)
Od D dobavimo 100 loparjev tipa 1. (Dobicek: 1300)
Od D dobavimo 300 loparjev tipa 4. (Dobicek: 3000)
Vsota: 16200

Optimalna vrednost programa, v katerem smo minimiziramo stroške je -16200, oz. 16200 dobička.

Naloga 2

Za danih 2n2n točk v ravnini, je nn točk rdečih, nn točk modrih. Treba je poiskati popolno prirejanje med točkami, pri katerem so vse povezave bikromatične in je dolžina najdaljše povezave čim manjša.

Ideja reševanja: Izračunamo dolžine vseh povezav v polnem dvodelnem grafu Kn,nK_{n,n} in jih uredimo po dolžini naraščujoče v zaporedje E=(e1, e2, ... ,en2)E=(e_1, \ e_2, \ ... \ ,e_{n^2} ). Iščemo najkrajše podzaporedje FiF_i, da bo Fi=(e1,  ,ei), in2F_i = (e_1, \ … \ ,e_i), \ i \le n^2, iz katerih povezav bomo lahko še vedno naredili največje prirejanje, ki bo vezalo vsa vozlišča. Potem bo cena takega prirejanja enaka dolžini povezave eie_i. Če te povezave ne bi uporabili v prirejanju, bi lahko vzeli podzaporedje do ei1e_{i-1}, kar bi bilo protislovje z definicijo FiF_i. Množica takih podzaporedij zagotovo vsebuje vsaj en element, ker je Fn2F_{n^2}poln dvodelen graf, ki ima popolno prirejanje. To bo neka poljubna bijekcija med {1,,n}\{1, … , n\} in {n+1,,2n}\{n+1, … , 2n\}.

Za iskanje najmanjšega takega ii lahko uporabimo bisekcijo, ki je odvisen od logaritma velikosti prostora, madžarska metoda za iskanje največjega popolnega prirejanja pa od kuba velikosti prostora. Torej bo časovna zahtevnost algoritma navzgor omejena z:

Ta(n)=n2+log(n2)n3n3log(n)n2 - racˇunanje dolzˇin povezavlog(n2) - bisekcija po povezavahn3 - iskanje najvecˇjega prirejanjaT_{a}(n)=n^2+\log(n^2)\cdot n^3 \approx n^3\log(n) \\ n^2 \text{ - računanje dolžin povezav} \\ log(n^2) \text{ - bisekcija po povezavah} \\ n^3 \text{ - iskanje najve\v{c}jega prirejanja}

Dva možna dodatka algoritmu:

Ker operiramo z majhnim deležom podatkov, se za prvi dodatek nisem odločil, ker bisekcija še vedno odtehta linearno iskanje, implementiral pa sem drugi dodatek.

Reševanje problema za naslednje podatke: (Točke imajo zaporedni indeks, najprej rdeče, potem modre)

Rdeče točke: (7, 9), (9, 9), (4, 6), (7, 5), (7, 8), (3, 1), (9, 4), (2, 6)
Modre točke: (1, 10), (5, 6), (9, 0), (4, 8), (6, 9), (7, 8), (8, 6), (8, 4)
Naloga2_graf

Imamo 16 vozlišč in poln dvodelni graf K8,8K_{8,8} s 64 povezavami.

Naloga2_graf_K88

Algoritem bisekcije poženemo med 0 in 64. Prvi poskus največjega prirejanja z 32 povezavami:

temp2

Ker nismo mogli najti popolnega prirejanja, se osredotočimo na interval med 33 in 64.

temp3

Na naslednjem koraku uspešno najdemo popolno prirejanje, zato se osredotočimo na interval med 33 in 48. Taki izpisi se ponavljajo, dokler rekurzija ne naredi zadnjega koraka. Skupaj je program naredil 6 bisekcijskih korakov. Končno prirejanje, ki ga najdemo je:

temp6
Povezava 5-9 ima dolžino 5.3852
Povezava 0-12 ima dolžino 1.0000
Povezava 1-13 ima dolžino 2.2361
Povezava 2-11 ima dolžino 2.0000
Povezava 3-14 ima dolžino 1.4142
Povezava 6-10 ima dolžino 4.0000
Povezava 7-8 ima dolžino 4.1231
Povezava 4-15 ima dolžino 4.1231

Katerega najdaljša povezava ima kvadrat norme 29, oz. normo 5,38525,3852.